404 Balys Sruoga "Milžino paunksmė" | Antologija.lt

Balys Sruoga - Milžino paunksmė

Apie kūrinį Turinys

ANTRAS VEIKSMAS: KARŪNOS VĖTRA (Keturi paveikslai)

PIRMAS PAVEIKSLAS
Luckas 1429 metais. Jogailos miegamasai ruimas.
Pakilus uždangalui, Jogaila sėdi lovoj, lyg keltis rengias.
Tuo tarpu Sigismundas, merginų šokėjų ir muzikantų, grojančių girtą maršą, lydimas, triukšmingai įsiverčia kambarin.
Jogaila smunka atgal patalan


I

JOGAILA, SIGISMUNDAS, ŠOKĖJOS, MUZIKANTAI 

SIGISMUNDAS 

Miegalius tu esi, brolau, miegalius!

MERGINOS

Cha cha cha cha cha cha!

SIGISMUNDAS 

Tylėkit, šarkos, - ša!

	Rodo Jogailai į merginas

Matai, kokį 
Vainiką atvedžiau... tavęs palinksmint!

JOGAILA 

Žegnokis... Iš pat ryto... Ką gi tu!..

SIGISMUNDAS 

Labai patiko man... Jos puikiai šoka! 
Tau dovanosiu, - pasirink! Kuri?..

JOGAILA 

O Viešpatie!

SIGISMUNDAS

Gražuolės mano mielos, 
Pašokite karaliui... liūdnas toks! 
Kaip vakar arba šiandie, kaip tenai...

MERGINOS 

Cha cha cha cha cha cha!

SIGISMUNDAS 

Ei, muzika! Pašokite, mergaitės!

	Muzika; orientališkas šokis 

Žiūrėk, brolau, - teisybė, neblogai?

JOGAILA 

	rodo į kaktą 
Tau čia, taip sakant...

SIGISMUNDAS

Būtų gal ir tau 
Čionai taip pat, jei su mumis tu vakar...

JOGAILA 

Žinai, kad negeriu.

SIGISMUNDAS

Be reikalo! 
Visi iš vieno gėrė. Nieks nemanė 
Tavęs nunuodyti...

JOGAILA

Bet vis dėlto!

SIGISMUNDAS 

Tikrai gali gailėtis ten nebuvęs! 
Taip Vytautas privaišino svečius,
Kad trys savaitės pagiriot reikės! 
Sakau, reta bačka pakels midaus, 
Kiek mano plikė ši pakelti gali, 
Bet net ir aš nulėpau... Net nakvynės 
Neberadau ir prasipainiojau 
Per visą naktį galas žino kur...

JOGAILA 

Atleisk tas moteris... nepatogu!

SIGISMUNDAS

Mieste, suk devyni tave, paklydau!
O kas ten daros, Viešpatie saldžiausias! 
Juk Luckas būdavo seniau lindynė, 
Kur tik šunims vestuvės kelt tetinka... 
Dabar - net sostinė galėtų būti.

JOGAILA 

Žinia... jei net šokėjų suradai...

SIGISMUNDAS 

Negali būt! Netinka tau? Kaip gaila! 
Linksmiau, mergaitės!.. O žinau, brolau, 
Kiek Vytautas čia per kelias savaites 
Svečiams suvalgydins, - kelis metus 
Gyvent galėtų Lenkija visa...

JOGAILA 

Taip, tavo vokiečiams tikrai pakaktų...

SIGISMUNDAS 

Kaip tu manai, kur baigias jo valstybė? 
Juodoji jūra kur, - kur Baltija -
Visur jo vardas skamba kaip valdovo. 
Gudai, totoriai, net niauri Maskva, 
Apaugus ašakom, barzda ir krūmais, -
Net Novgorodas klauso jo ir bijo!
Tai ne juokai, brolau! Net aš patsai, 
Imperijos Šventosios Romos viešpats, 
Bijau nustelbtas likti jo galybės...

JOGAILA 

Ir ordinai abu... kaip tu manai?

SIGISMUNDAS 

Bijau, kad Vytautas čia savo galią 
Augina sąskaita mana... Bet aš 
Nepavydus. Žinai, aš juo tikiu. 
Juk aš, išvykdamas iš Vengrų žemės 
Į Austrus - savąją valstybę, šeimą 
Globoti Vytautui štai palieku!

JOGAILA 

Ir aš, senatvės spaudžiamas, manau 
Ne kartą... Jeigu kaip, pavesiu aš 
Globoti Vytautui ir savo šeimą.

SIGISMUNDAS 

Gerai sakai. Toksai globėjo vardas 
Apsaugos tavo šeimą nuo pavojaus 
Ir ateitį išgarsins jos. Žiūrėk, 
Iš kiek valstybių Luckan susirinko 
Garbingų vyrų Vytauto pagerbt...

JOGAILA 

Bažnyčios reikalų svarstyt... ir krikšto...

SIGISMUNDAS 

Taip, taip, svarstyt. Mes apsvarstysim juos. 
Tik vaišių dar pas Vytautą per daug.

JOGAILA

Aš ir manau...

SIGISMUNDAS

Ir aš taip pat manau. 
Bet štai, žiūrėk, jei neskaitysim mūsų -
Dviejų didžiausiųjų valdovų, - šitiek 
Kitų čia vieši! Toks svečių gausumas 
Ir mūsų bet kuriam garbės darytų. 
Štai Erikas, didus karalius Danų, 
Nors kvailas jis kaip maišas, bet ką veiksi.

JOGAILA 

Jei tu sukvietęs būtum juos, - ar jie 
Visi kaip vienas susirinktų Peštan?

SIGISMUNDAS 

Tu nesuklydai, brol, - į Krokuvą 
Nė vienas nevažiuotų pas tave... 
Daugiausia stebina mane vienuolis, 
Legatas Švento Sosto. Kaip jis stengias 
Patraukti Vytautą, - net juokas ima!

JOGAILA 

Globot rytų krikščionys reikia... Taigi. 
Varyk mergas laukan, - ar aš turėsiu...

SIGISMUNDAS 

Tik Vytautas galės Rytuos iškelti, -
Kur tiek tautų yra, genčių, tikybų, -
Krikščionių vėliavą lig debesų... 
O, Šventas Sostas išminties nestinga, 
Kad pavedė globoti Rytus jam!

JOGAILA 

Jis išminties neskolins iš plepaliaus...

	Šokėjoms 
Išeikit tuoj. Gana. Laukan. Ar aš...

MERGINOS 

Cha cha cha cha cha cha!

	Išbėga

SIGISMUNDAS 

Vaje! Kam gražuoles tu išvaikei! 
Taip linksma buvo... Koks gi tu!

JOGAILA

Manau...

SIGISMUNDAS 

Ir tu manai, kad Šventas Sostas stengias 
Atlygint Vytautui už nuopelnus?

JOGAILA 

Kiekvienas savo skolą tur mokėti.

SIGISMUNDAS 

Žinia, kad taip. Ir savo skolą aš 
Rengiuos mokėt... Aš patariu ir tau.

JOGAILA 

Mokėti skolą? Lengva pasakyti.

SIGISMUNDAS 

Tik pamanyk, - juk Vytautas brangus, 
Valdovas galingiausias ir krikščionis, 
Darbais apaštalams prilygt galįs, 
Dar vis lig šiol tebėr tik kunigaikštis... 
Net už tave žemiau jis pastatytas! 
Ir liūdna man dėl šitos neteisybės... 
Todėl aš nutariau pasiūlyt jam -
Uždėt karūną Lietuvos karaliaus:
Te Vytauto viešoji padėtis
Pritiks karališkai didybei jo!
Ir neteisybė dings iš mūsų tarpo!

JOGAILA 

Atrodo man, kad šitą mielą mintį 
Tu, drauge, išėmei iš mano lūpų... 
Seniai man keltis metas!

SIGISMUNDAS

Mielas broli, 
Jei supratau gerai, tu - sutinki?

JOGAILA 

Karalius Lietuvos! Gerai sakai. 
Senatvėj mano šviečia tik svajonė 
Pro ūkanas. Ką aš slėpiau širdy, 
Ir man pasiekt nebuvo skirta, taigi, 
Gal brolis Vytautas pasieks... 
Kaip atiduosiu aš tėvynei mano brangiai 
Baisingą skolą, slegiančią mane?

SIGISMUNDAS 

Tai aš galiu pranešt meilingam broliui, 
Kad Lietuvos jį karūna papuoš?

JOGAILA

Karaliai trys, kaip Šventas Raštas sako, -
Kaip žvaigždė...

SIGISMUNDAS

Taip, kaip žvaigždė; aš pranešiu 
Visiems svečiams: dabar - karaliai trys!.. 
Lik sveiks. Kol kas lik sveiks.

	Išeina

JOGAILA

Galop išėjo!

Murmėdamas ar niūniuodamas skubiai kelias iš lovos ir rengias barzdą skustis
Įeina Sonka

II

JOGAILA, SONKA 

SONKA

Mieliausias mano pone, vos sulaukiau, 
Kol vienas palikai... Aš taip norėjau...

JOGAILA 

Tas kipšas Sigismundas...

SONKA

Taip norėjau 
Pasikalbėti su tavim, kai niekas 
Negirdi pašalinis. O kaip tyčia 
Mus Vytautas apstatė žmonėmis...

JOGAILA 

Šokėjos - pleiskanos...

SONKA

Prašau tavęs, 
Važiuokime iš čia greičiau namo! 
Taip man sunku čionai! Nemiela! Liūdna!

JOGAILA 

Kas nuskriaudė, vaikel tave? Kas drįso?

SONKA 

Visi į mano pusę pirštais rodo...

JOGAILA 

Kas? Riteriai?

SONKA 

Karaliau mano mielas, 
Pasigailėk manęs! Išvežk iš čia!

JOGAILA

A! Įdomus užėjo noras tau.

SONKA 

Kur tik einu, aš vis jaučiu, kaip seka 
Mane visi ir šnabžda juokdamiesi:
"Žiūrėkit, štai garsioji karalienė, 
Kuriai karalius meilės bylą kėlė..." 
Ir prideda dar tiek visokių niekų, 
Kad ausys ima raust... nebėr kur dėtis!

JOGAILA 

Paskelbiau juk viešai, kad tu bažnyčioj 
Šventoj su septyniom draugėm prisiekei 
Tavu nekaltumu... Ir kalinius 
Paleidau... Ir vaikus pripažinau... 
Karūnai įpėdinį nužiūrėjau...

SONKA 

Bet kalba, kad Horodlėj tu pasakęs, -
Ar aš kalta, ar - ne, o tu vis tiek 
Savais vaikais mažyčius pripažinsi... 
Todėl dabar tikrai nežino niekas, 
Ką tu manai... ir juokiasi manim...

JOGAILA 

Ką aš manau, tikrai nerūpi niekam.

SONKA 

Bet juokias ir tavim... Esą tu rašęs 
Šventajam Sostui prašymą, kad leistų 
Tau vaikščioti šventadieniais pirtin... 
Tad ir spėlioja, kaip tenai... pirty...

JOGAILA 

Liežuviai. Samanos.

SONKA

Esą nuo stalo 
Nevalgai obuolių, nuodų bijodams...
Nuo obelės slaptai vagi kišenėn... 
Ir vaišini tu jais mane per naktį... 
Prašau, važiuokim...

JOGAILA

Samanos. Ir tiek.

SONKA 

Ir Vytautas tave piktai pajuokia... 
Atsimeni, kaip pernai su manim 
Buvai sumanęs vykt į Gdanską, - jūros 
Pasižiūrėt ir pasimelst Brigitai?

JOGAILA

A?

SONKA

Sako, Ordinui tu rašęs laišką 
Ir prašęs laisvą kelią duoti tau... 
Bet Vytautas pataręs, kad neleistų... 
Esą tu jūrą matęs Palangoj, 
O melstis galįs tu namie, už pečiaus... 
Važiuokime namo!

JOGAILA

Tai šit kodėl
Man širdį nerimas kuteno šiąnakt! 
Ir rodės man, kad juodas debesis 
Pakilo ir išsitiesė kaip griaučiai. 
Kaip siurbėlė prilipo prie dangaus... 
Ir rodės man, kad vyskupo apsiaustas 
Danguj pakibo kaip šuva ant žardo... 

	Įeina Zbignievas

III

JOGAILA, SONKA, ZBIGNIEVAS

ZBIGNIEVAS 

Šviesiausias pone!

JOGAILA

Vyskupe, man leisi... 

	Rodo, kad jis nori barzdą skusti 
Pabaigt nors kartą? Burbulas... Šeriai.

ZBIGNIEVAS 

...Aš suprantu. Atsiprašau. Aš neičiau, 
Jei ne žinia, kuri sujaudino 
Mane, lyg būt perkūnas trenkęs 
Stačiai man ant galvos.

JOGAILA

O, Visagali, 
Apsaugok nuo Perkūno mano galvą.

ZBIGNIEVAS 

Šviesiausias pone! Sigismundas skelbia 
Svečių surinkęs būrį, baisų daiktą! 
Tu jam pritaręs... Vytautui pasiūlyt 
Karūną Lietuvos! Ir kunigaikštis 
Tuojau sutikęs, sako, karūnuotis?

JOGAILA 

Taip. Sigismundas buvo čia užėjęs. 
Per daug jis plepa. Ką? Galva jam, skundės, 
Po vakarykščio ūžia. Vargšas toks. 
Ir storas. Lovoj aš tebegulėjau.

IV

TIE PATYS; MIKALOJUS; vėliau - TARNOVSKIS;
vėliau - CIOLEKAS; vėliau - RUMBAUDAS; vėliau - SIEŠČENCAS

MIKALOJUS

Girdėjai, vyskupe, ką Sigismundas?.. 
Karaliau, labo ryto leisk linkėti... 
Ką Sigismundas girdamasis skelbia?..

ZBIGNIEVAS 

Deja, žinau! Aš pats skubėjau eiti 
Patikrint pas karalių. Negirdėta!
Įeina Tarnovskis

TARNOVSKIS 

Matau, ir jūs jau žinote naujieną? 
Gerai, šviesiausias pone, išmiegojai? 
Aš jau seniai jutau, kad tai įvyks...

MIKALOJUS 

Žinojai tu? Ir nieko nesakei?
 
	Įeina Ciolekas, jo pasirodymas nutraukia beprasidedantį dialogą

CIOLEKAS 

Na, žinoma, visi čionai subėgo. 
Kaip jaučiasi karalius? Labas rytas!

	Įeina Rumbaudas. Pasitenkinimo ir ironijos šypsena.
Jaučia savo teisę ir galią, jaučia būsimą kovą ir ją ironiškai provokuoja

RUMBAUDAS 

Garbė karaliui ir karūnos ponams. 
Nuo ryto jau visi krūvoj? Vienybė -
Pagirtinas dalykas... Pas karalių... 
Nors sėsk ir naują uniją rašyk.

	Įeina Sieščencas, drastiškai nusiteikęs

SIEŠČENCAS 

Matau, tiktai manęs betrūksta vieno...

	Zbignievas, visą laiką rodęs didelio susirūpinimo, Rumbaudo ironijos 
įgeltas, atėjus Sieščencui, pašoksta, norėdamas reaguoti dėl atėjimo.
Matyt, jis buvo pasiruošęs didelei kalbai, bet vyraujanti nekantrumo nuotaika
jam baisiai trukdo. Jo kalbą pertraukiančios replikos jį erzina.
Vykstant įkaitintoms replikoms, renkas vis daugiau žmonių, 
Lietuvos ir Lenkijos bajorų, kol prisirenka pilnas ruimas. 
Zbignievo susierzinimas didėja, nes replikos trukdo 
imponuoti iškalbingumu susirinkusiai miniai

V

TIE PATYS; vėliau - MINIA

ZBIGNIEVAS 

Karaliau! Vytautą tu karūnuoti 
Rengies?! Bet aš priminti tau turiu, 
Už ką ir kaip tu pats gavai karūną!

SIEŠČENCAS 

Pamokslą sako vyskupas, - klausykit..

ZBIGNIEVAS 

Karaliau, užmiršai, kad Jadvyga, 
Europoje gražiausia karalaitė, 
Kuriai lygios pasaulyje nebuvo 
Dorybėm, turtais ir pamaldumu, -
Atstūmė daugelio piršlių rankas, 
Valdovų, kunigaikščių ir karalių, 
Kurių galia pasaulio kraštą siekia, -
Ji tau atidavė, karaliau, ranką, 
Kad Lietuva, priėmus mūsų krikštą, 
Prie Lenkijos karūnos prisijungtų 
Drauge su Rusija, gudais, totoriais...

MIKALOJUS 

Karalius - užkurys! Ir jo pasogas 
Priklauso Lenkijai užu pastogę!

CIOLEKAS

Ar tai karalius pirko mūsų sostą?

SIEŠČENCAS 

Kiti prekiauja šunimis, o mes -
Parduot mokėjom savo karalaitę...

ZBIGNIEVAS 

Prijungę Lietuvą prie savo kūno, 
Išgelbėjom mes ją iš pagonystės,
Išgelbėjom nuo bado ir kaimynų, -
Ir štai dabar kokia mums padėka!

CIOLEKAS

Aukščiausias teatlygina kantrybę...

SIEŠČENCAS

Ne kiekviena prekyba pelno duoda...

ZBIGNIEVAS 

Nebus dviejų valstybėje karalių! 
Suplyš vieningas kūnas į dalis! 
Sugrius vienybė mūsų! Kelsis karas! 
Paplūs kraujuos tėvynė ir bažnyčia, 
Ir priešai nuterios kapus senelių, -
Tai tau, karaliau, atsakyti teks!

MIKALOJUS 

Visi kaimynai juoksis tavimi!

SIEŠCENCAS 

Kai teis tave krikščioniškasai teismas...

ZBIGNIEVAS 

Ir širdį skauda man, šviesus valdove, 
Kad nuosava ranka vienybę laužai, -
Kad, teisę skriausdamas karūnos Lenkų,
 Užtrauki palikuonių prakeikimą!

SIEŠČENCAS 

Še tau ir prakeikimas... kaip bažnyčioj!

CIOLEKAS 

Pats priveisė bedievių, ir dar plūsta!

ZBIGNIEVAS 

Žinai gerai tu Sigismundo būdą, -
To sukčiaus! To šunies! Gyvatės to! -
Ir vėl daveis pagauti jo žabangoms, - 
Ir sunaikinti visa tai, ką pats 
Per šitiek metų savo išmintim 
Didžia sukūrei ir išauginai!

MIKALOJUS

Šėtonas...

TARNOVSKIS

Sigismundas...

MIKALOJUS

Juokdarys!..

TARNOVSKIS 

Karalius Sigismundas tekartoja, 
Ką Vytautas jam įkalė į galvą... 
Jis - kvailas žaislas rankoj kunigaikščio.

MIKALOJUS 

O aš maniau...

SIEŠČENCAS 

Kad galvą tu turi?..

TARNOVSKIS 

Pasilakė ir išplepėjo visa...

ZBIGNIEVAS

Todėl prašau tavęs, šviesus valdove, 
Atšauk neapgalvotai duotą žodį! 
Dar kartą pagalvok ir padaryk, 
Kad ir senatvės būtum vertas tu!

SIEŠČENCAS

Šeškų litanija!

MIKALOJUS 

Neliežuvauk!

ZBIGNIEVAS 

Pažvelk į savo jauną karalienę, -
Jos nuopelnus atmink, ir vaikučius, -
Atmink, kaip myli jie tave visi...

STRAŠAS
 
	kiek anksčiau atėjęs 
Cha cha cha cha!

SIEŠČENCAS

Kaip putpelė svogūną!

ZBIGNIEVAS

Ir tu dabar nuskriausti juos galėtum? 
Palikti ašaroms ir vargo buičiai? 
Užtraukt negarbę savo žilai galvai?

CIOLEKAS 

Per daug tu rūpinies kitų.

STRAŠAS 

Kur laka, ten ir...

MIKALOJUS

Niekše, nenutilsi?

STRAŠAS 

Tau niekšą grąžinu atgal! Ar nori..
.
ZBIGNIEVAS

Bet jeigu tu, karaliau, užkietėtum 
Paklydime ir leistum vykdyt žodį, 
Kurį davei kaip lengvabūdis vaikas, 
Tai aš, kaip vyskupas esu, prisiekiu, -
Visom jėgom kovosiu prieš karaliaus 
Tokį karūnai darbą pražūtingą -
Ir tamsią klastą motinai bažnyčiai!

	Tyla

SONKA

	atsidusus 
Apsaugok, Viešpatie, nuo nuodėmės 
Naujos!

RUMBAUDAS 

Klausau aš jūsų ir stebiuos, 
Kad sieną norit, ponai, liežuviu 
Prakalt... Ką Sigismundas girtas plepa -
Tai jo dalykas... Bet vis tiek tiesa, 
Kad Lietuvos šviesiausias kunigaikštis 
Seniai jau nutarė karūną užsidėti. 
Taip pat tiesa, kad jis tai padarys, -
Nusprendęs kartą, išlaikys jis žodį... 
Patinka lenkams tai, ar - ne, - vis tiek 
Jis Lietuvos karūną užsidės!

	Rumbaudas išeina; jį paseka Lietuvos bajorai

VI

TIE PATYS, be RUMBAUDO IR LIETUVOS BAJORŲ 

MIKALOJUS 

Akiplėša! Jis mums grūmoti drįsta!

TARNOVSKIS 

Tai negirdėta dar kalba karūnoj!

MIKALOJUS

Per daug mes kantrūs!

CIOLEKAS

Tai aukšta dorybė...

MIKALOJUS 

Aš reikalauju Vytautą nubaust!

SIEŠČENCAS 

Jei vietoj nenusėdi - dumk pro langą!