404 Balys Sruoga "Milžino paunksmė" | Antologija.lt

Balys Sruoga - Milžino paunksmė

Apie kūrinį Turinys

ANTRAS VEIKSMAS: KARŪNOS VĖTRA (Keturi paveikslai)

KETVIRTAS PAVEIKSLAS
Pilies kalėjimas


I

ŠVITRIGAILA, KALĖJIMO SARGAS

SARGAS
 
	už geležinių spyrių, anoj pusėj 
Aš negaliu, šviesiausias kunigaikšti! 
Gyvent dar noriu...

ŠVITRIGAILA

Ir gyvenk kaip sliekas! 
Gyvenk, pakol tave gauruota koja 
Ištrėkš užmynus! Melskis savo Dievui, 
Laižyki savo popams pado mėšlą, 
Kad jie tave kaip nebylį galviją 
Pietums į pragarą pasmerkti teiktųs!..

SARGAS 

O, kunigaikšti! Jau tokia valia 
Aukščiausiojo...

ŠVITRIGAILA

Valia Aukščiausiojo! 
Ir tu tiki melu raguotų popų! 
Ar jie nesakė tau kalbėt kas dieną:
"O, Tėve mūsų, kurs esi danguos, 
Kaip pas Tave danguj, taip bus ir žemėj"? 
Taip bus ir žemėj! O kada? Kada? 
Ar ne tuomet, kai žemėmis užvers 
Tave duobėj? Sumins šlapiam dumble? 
Kai vietoj kaulų, gyslų, raumenų 
Beliks iš tavo kūno kirmėlių 
Suzmekęs lizdas ir pasiutus smarvė?

SARGAS 

Aš nežinau... Bet, sako, prisikelsim 
Iš grabo... iš numirusių visi... 
Danguj bus gera... šilta... valgyt duos... 
Miegot bus galima minkštai ir sočiai...

ŠVITRIGAILA 

Kvailys! O tai kvailys kaip šlapias veršis! 
Geriau vartus atidaryk man rūsio, 
Pavok man žirgą ir parūpink ginklą, -
Po metų, pamatysi, duosiu tau 
Minkštai miegot ir valgyt, kol nenusprogsi! 
Aš pilį duosiu tau valdyt, kokią 
Tik nori, - pats galėsi pasirinkt, -
Ir bus tau žemėj šilta kaip danguj! 
Protingas būk. Pagelbėk man pabėgt!

SARGAS 

Prisiekiau aš prieš Dievą, kunigaikšti, 
Kad sergėsiu tave... pabėgt neleisiu... 
Kitaip mane prakeiks... pakars... ir aš 
Stačiai į ugnį pragaro nueisiu...

ŠVITRIGAILA

Su savo pragaru tepasikars
Visi velniai, ir popai draug su jais!
Ar tu manai, kas rūpinsis tavim,
Kai tu nusprogsi, - skystu mėšlu virsi?

SARGAS 

Aukščiausio teismas...

ŠVITRIGAILA

Te geriau jis teisia 
Gyvų niekšybę, jeigu teist taip nori! 
Sukčius tegu sugaudo, plėšikus, -
Te juos velniai į pragarą gabena!

SARGAS 

Burnoji, kunigaikšti, - net baisu 
Klausyk... Už šitokias kalbas nubaus...

ŠVITRIGAILA 

Gal man patarsi melstis atsiklaupus, -
Raudot kaip Lozoriui ar Magdelenai? Kad 
Jis mane, paleidęs į pasaulį, 
Kaip šunį pametė už durų dvėst? 
Kad aš gyvenimo daugiau kaip pusę 
Šlykščiam kalėjime pragyvenau? 
O kur žmona manoji? Kur šeima? 
Už ką jie kenčia baisiąją našlystę? 
Todėl, kad aš ieškot teisybės noriu, -
Kad žemėn šion iš nuodėmės gimiau! 
Tu, katalike, tu, pusantro popo, 
Kaip pragare tave velniai vadins, -
Ar mano kančios, mano prakeikimas -
Ar neparodo tau, kad klysti tu?

SARGAS

Man taip skaudu žiūrėt... Bet kaip galėčiau 
Aš tau palengvinti kančias?.. Nemoku...

ŠVITRIGAILA 

Sakiau tau, velnio vaike, šimtą kartų:
Padėk pabėgt - ir baigsis mano kančios!.. 
Aš duosiu pilį tau valdyt didžiausią, -
Kad norį - Lucką, Kijevą, Smolenską, 
Kad nori - Krokuvą ar Sandomierių! 
Tave kariuomenės vadu paskirsiu, 
Valstybės kancleriu, - ir aukso maišą, 
Ir šimtą popų tau padovanosiu!..

SARGAS 

Pirmiau neg tu, - mane pakart paskirs 
Karalius Jogaila ar brolis tavo...

ŠVITRIGAILA 

Jie - šunes, budeliai, ne broliai man! 
Karalius Jogaila! Sugriuvęs senis! 
O Vytautas - padegėlis pasiutęs -
Apžiojo Vilnių, ir Trakus, ir viską! 
Bet Vilnius man priklauso, man - girdi? 
Ir Lietuva nuo krašto iki krašto -
Ne Vytauto tėvynė, ne! Ji - mano! 
Aš, Švitrigaila, Algirdo sūnus, -
Aš vienas teisės į namus turiu, 
Kuriuos pastatė mano tėvas, - mano! 
Ne Vytauto, - ne jo, to vergės vaiko! 
Ir mano tėviškę, - tėvynę mano, 
Jam Jogaila padovanojo, - jam, 
Tam velniui, išgamai, plėšikui, vagiui! 
O man - tai giltinė per visą amžių!

	Sargas, Švitrigailai nepastebint, dingsta nuo geležinių spyrių;
Švitrigailos įsiutimas siekia kraštutinio laipsnio. 
Jisai rūstybės ekstazėj nustoja saiko ir nepastebi,
kad už geležinių spyrių įvykiai bręsta

II

ŠVITRIGAILA, VIENAS

ŠVITRIGAILA 

O Jogaila, žaltys, rožančių suokdams, 
Kaip įsikibo į sijoną bobai, -
Tai boba pats pavirto dar bjauresnė!
Ir mano jis, kad ištisas pasaulis 
Drauge su juo po sijonu palindo! 
Tik slankioja sudribęs ir apkvaišęs, 
Kaip Vytauto bebalsė uodega!.. 
Visais velniais prisiekiu iškilmingai, -
Pasieksiu Vilnių, - sostą Lietuvos! 
Galės keliauti Vytautas kryžiuočių 
Šunų palodyti... seniai bebuvo! 
Tau, Jogaila, gegute rudenine, 
Užmausiu ant galvos sijoną! Leisiu 
Už vyro eit ir uniją saldžiausią 
Daryt prie lovos, - pasikart, kad nori! 
Ei, sarge! Sarge! Kurgi tu, šėtone!

	Įeina Zaremba, sargo lydimas

III

ŠVITRIGAILA, ZAREMBA, SARGAS 

ZAREMBA


Turbūt stebies, šviesiausias kunigaikšti, 
Mane matydamas?

ŠVITRIGAILA

Kas tu toks esi?

ZAREMBA

Zaremba aš. Vavžynec... Kalinavos. 
Iš Krokuvos mane čia tyčia siuntė 
Karūnos ponai... nutarė, kad aš...

ŠVITRIGAILA

Mane pasmaugti ar iš pasalų 
Nudrėbt? Kaip tau atrodo patogiau?

ZAREMBA

Rimtai kalbėt karūnos ponai nori...

ŠVITRIGAILA 

Su jais pasikalbėsiu aš tuomet, 
Kai jie bus mano vietoje, o aš - tavo.

ZAREMBA 

Rimtų sumanymų jie siūlo tau...

ŠVITRIGAILA 

Ir aš rimtai jiems siūlau pasikart.

ZAREMBA
 
	keisdamas toną 
Karalius tavo brolis...

ŠVITRIGAILA

Jis musmirė,
Ne brolis.

ZAREMBA 

Laisvę siūlo tau jisai...

ŠVITRIGAILA 

Ir prašo Krokuvon už tai nunešt 
Jam mano galvą?

ZAREMBA 

Priešingai!

ŠVITRIGAILA

Tikrai? 
Jis savo galvą siūlo pakabint?

ZAREMBA

Maldauju, kunigaikšti, išklausyk!

ŠVITRIGAILA 

Išmoko jau karalius supt vaikus?

ZAREMBA

Karalius visuomet tave mylėjo, 
Dabar atlyginti už skriaudą nori...

ŠVITRIGAILA 

Iš meilės budeliais mane apstatė!

ZAREMBA

Karalius Vytauto tiktai bijojo... 
Jam nenorėjo nusidėt... užrūstint... 
Dabar jam Šventas Sostas į pagalbą 
Atėjo... Prašė jis tave paleisti... 
Ir Šventas Sostas pats vėliau sutiko 
Prieš Vytautą apginti paleidimą...

ŠVITRIGAILA

Dvasia atplūdo iš dangaus ant kaktos 
Šventajam Sostui?

ZAREMBA

Atsiuntė mane 
Karalius... Kad tave iš čia paleisčiau...

ŠVITRIGAILA

Gerai. Aš sutinku. Labų dienų 
Gali nunešt karaliui nuo manęs.

ZAREMBA

Karalius laisvę tau grąžina visą. 
Černigovą tau duoda ir Voluinę. 
Tu teisę gausi Kijevą valdyt...
Kariuomenės tau duoda... ginklų, maisto.. 
Ir dar kitos pagalbos tau suteiks...

ŠVITRIGAILA 

Iš pragaro paties tas jo dosnumas!

ZAREMBA 

Bet... bet... karalius nori būti tikras, 
Kad tu malone jo pasinaudosi... 
Karalius nori, kad raštu dabar 
Pasižadėtum, jog tu sosto sieksi 
Tėvynėj savo... Lietuvoj ir Vilniuj... 
Didžiuoju būsi kunigaikščiu... imsi...

ŠVITRIGAILA 

Parduosi velniui galvą, kaip ir jis, -
Ir pulsi Lietuvą! Tėvų kapus 
Galėsi išdraskyt ir, bočių kaulus 
Išrausęs, Lenkų atiduot šunims! 
Kol Vytautas kaip kirmėlę tave 
Džiovintą dulkėsna sutrins! Gražias 
Man laidotuves mylimas brolelis -
Karališkas - pasiūlyti sumanė!

ZAREMBA

	su raštu 
Pasirašyk - Voluinės gausi žemę, 
Černigovą... ir Kijevą... Ir Lucką... 
Iš ten ir Vilniun kelias netoli... 
Nesirašysi - teisės neturiu 
Tave paleist iš šio pelėsių rūsio. 
Valia tau, kunigaikšti, pasirinkt.

ŠVITRIGAILA 

O jeigu aš, prispaustas pasirašęs, 
Kad graušiu Vytautą kaip kirmėlė, -
Vėliau sulaužysiu nelaisvės žodį? 
Juk tai klasta, kokios nebuvo!

ZAREMBA 

Karalius mano, kad tave pažįsta... 
Jis atsiuntė šviesiausiam kunigaikščiui 
Tris raitelių šimtus. Nuo šiol - jie tavo. 
Gali, ką nori, įsakyti jiems. 
Kiti kariuomenės būriai jau laukia, 
Kad juos į garsų žygį tu nuvestum. 
Į savo tėviškę. Į savo sostą. 
Ir galvas jų didžiu garsu padengtum... 
Didysis kunigaikšti Lietuvos, 
Teisėtas įpėdinis Gedimino, 
Valia tau nūdien pasirinkt, ką nori!

ŠVITRIGAILA 

Tris raitelių šimtus, sakai, man siunčia? 
Kariuomenės būriai į Vilnių šaukia? 
Linkėjimų geriausių karalienei! 
Šuva tas Jogaila, aš pasakysiu. 
Ir Vytautas šuva. Visa jūs šunes. 
Duok raštą tą prakeiktą!

	Pasirašo

SARGAS

Neapleisk, 
Šviesiausias kunigaikšti! Imk mane 
Kartu! - Kaip juodas vergas tau tarnausiu!

ŠVITRIGAILA

Ha, mielas drauge, - ar aš nesakiau, 
Nė metai nesueis - padovanosiu 
Tau šimtą popų, tūkstantį, kad nori, 
Ir pilį Krokuvos!