404 Balys Sruoga "Milžino paunksmė" | Antologija.lt

Balys Sruoga - Milžino paunksmė (In the Shadow of Altars)

About text Content

PIRMAS VEIKSMAS: SONKA LENKŲ KARALIENĖ (Trys paveikslai)

TREČIAS PAVEIKSLAS
Horodlė 1427 metais. Lenkų delegacijos rūmai.
Zbignievas ir Ciolekas, vieni du, jaučiasi labai nejaukiai


I

CIOLEKAS ir ZBIGNIEVAS

CIOLEKAS 

Ar ne juokinga, vyskupe, kad mes 
Į skylę šią - Horodlę - susirinkom, -
Bajorai, vojevodos, vyskupai, 
Karalius ir didysis kunigaikštis, -
Ir norim spręst tamsios kamaros bylą?

ZBIGNIEVAS 

Poznanės vyskupui, matyt, garbė 
Karūnos maža rūpesčio teteikia? 
Jam būtų maloniau naudoti progą -
Kur vyskupystėj svetimoj trankytis... 
Dabar manęs juk nėr namie! Gali 
Važiuot ir brautis, - gal kur kąsnį 
Galėsi ir nukąst nepastebėtas...

CIOLEKAS 

Teisybę sako tikrą Krokuvos 
Ankštasis vyskupas... Todėl, matyti, 
Jisai toks rimtas, kad, prikandęs iltį,
Nė žodžio tart negali... Ir meluoja, 
Kad jį kaimynas apiplėšt norėjo, 
Ganytojo atlikdams pareigas! 
Godumas, rodos, Krokuvoj dorybe 
Aukšta vadinas?..

ZBIGNIEVAS

Tu godus - ne aš! 
Juk tu lindai į mano vyskupystę 
Devocijų pašventint neteisėtai! 
Juk tu, karaliaus raštinėj sėdėdams, 
Sukei, šmeižei, šventam meluodams Sostui, 
Kol vyskupo gavai infulą aukštą, 
Net vardo kunigo nevertas būdams! 
Tai ne godumas, ką? Ankšta dorybė?

CIOLEKAS 

Ach, vyskupe, visiems nelygi laimė... 
Ir išimtį bažnyčia ne visiems 
Vienodai daro... Štai vieni, kaip aš,
Bažnyčioj turi daugel metų dirbt, 
Kol pagarbos sulaukia sostą... Kitas, 
Sakykime, kaip tu, brangus kaimyne, 
Kur nors skerdynėje, kaip prie Griunvaldo, 
Nudurs sužeistą riterį užėjęs, 
Pasisukios karaliaus priemenėj, - 
Ir vyskupas jau jis, - valstybės vyras!

ZBIGNIEVAS 

Tai piktas šmeižtas, vyskupe Poznanės! 
Tai Vytautas pramanė iš pavydo!

CIOLEKAS 

Kad tu kare skerdei sužeistą karį?

ZBIGNIEVAS 

Kai aš paaiškinau, kad visa - melas, 
Manim ir Šventas Sostas patikėjo!

CIOLEKAS 

Kryžiuočiai skelbia, kad ir jais jis tiki...

ZBIGNIEVAS 

Tu Šventą Sostą niekini ir gėdą 
Darai bažnyčiai! Vyskupas - šmeižikas! 
Jis vietoj švęstojo vandens bažnyčioj...

	Įeina Mikalojus

II

TIE PATYS; MIKALOJUS 

MIKALOJUS 

Garbė manoji vyskupam... Bijojau...

ZBIGNIEVAS 

Malonu, Sandomieriaus vojevoda, 
Kad ateini anksčiau... Aptart mums reikia... 
Kol už akių lietuviai neužbėgo -
Užbėgsim jiems - ir jie turės sutikti...

CIOLEKAS 

Čia daug kalbėjo vyskupas gražiai, -
Pasauly niekas taip kalbėt nemoka...

ZBIGNIEVAS 

Juokaut dabar ne laikas!

MIKALOJUS

Man skaudžiausias 
Bylos viešasis iškėlimas. Kam gi 
Daugiausia nukentėti teks dėl jos, 
Jei ne karūnos garbei? Šiaip ar taip, 
Bet karalienę turime išteisint!

ZBIGNIEVAS 

O kaip kitaip?.. Tai mūsų pareiga!

CIOLEKAS 

Teisybės reik žiūrėt, - teisybės, ponai.

ZBIGNIEVAS 

Karalius - senas, tai tiesa... Bet jis 
Patsai nekėlė jokios abejonės, 
Liežuviai kol pikti neįsipynė... 
Aišku, kad karalienė - nekalta!

CIOLEKAS 

Įsivaizduoju, kaip karalius jaučias! 
Jei būt žinojęs, kad taip bus, 
Verčiau našlys senatvėj būtų likęs...

MIKALOJUS 

Su juo mes turime ką nors daryt! 
Negalima juk taip! Kol prisimels 
Brigitai šventai, tai tokie Sieščencai...

ZBIGNIEVAS 

Žalčiai! Iš proto išvarys karalių!

CIOLEKAS 

Valia karaliui pasirinkt draugai! 
Sieščenec - kas? Bendzino senas vaitas, 
Daug turįs nuopelnų karūnai mūsų...

ZBIGNIEVAS 

Tas šnipas Vytauto! Samdytas bernas!

CIOLEKAS 

O sukti jis nemoka! Eina tiesiai...

ZBIGNIEVAS 

Palikęs teisę sukt Poznanės vyrams...

CIOLEKAS 

Ar aš, ar tu suktesnis - dar matysim, -
Aš vyskupas toks pat kaip tu!

ZBIGNIEVAS 

Iš Vytauto malonės!..

CIOLEKAS

Tu - kieno gi?

ZBIGNIEVAS 

Tik ne iš tavo darbdavio!

CIOLEKAS

Meluoji!

ZBIGNIEVAS 

Įrodysiu aš tau...

MIKALOJUS

Nusiraminkit! 
Dar kas išgirsti gali jus! 

	Įeina karys

III

TIE PATYS; KARYS 

KARYS

Šviesiausias Karalius!

MIKALOJUS 

Ponai, tik vaidų nekelkit! 

	Įeina Jogaila, Tarnovskio ir Strašo lydimas

IV

TIE PATYS; JOGAILA, TARNOVSKIS, STRAŠAS 

JOGAILA 

Tegu bus vardui Viešpaties garbė.

ZBIGNIEVAS 

Per amžių amžius amžinuosius.

MIKALOJUS

Amen.

JOGAILA 

Nuvargino mane kelionė. Taigi. 
Atsikvošėti negaliu. Dar vis tebėr 
Toks jausmas, lyg lietus tarytum lijo 
Per ištisą gyvenimą. Nuo pradžios. 
Lyg ir dabar dar būčiau šlapias visas.

TARNOVSKIS 

Karalius potvynio užmiršt negali, 
Kaip Vysla išsiliejus paskandino 
Šiemet laukus ir pievas, Gdansko miestą..

JOGAILA

Taip, taip. Tas potvynis. Buvau pamiršęs. 
Dabar atsimenu. Ir aš. Kalbėjau... 
Kalbėjau Sigismundui, mano draugui. 
Pažįstat Sigismundą jūs? Karalių? 
Penkis šimtus žadėjo jis man triušių. 
Labai jie greitai, sako, veisias. Taigi. 
Aš duosiu pusę jų Mazovijos 
Valdovams. Teaugina. Man negaila. 
Laukų gana jie turi. Taigi. Maisto 
Po potvynio turės.

ZBIGNIEVAS 

	ironija
Gera širdis Karaliaus! Paguoda graži bus vargšams...

JOGAILA 

A?.. Kitą pusę triušių aš manau... 
O jūs kaip manot? Man nereikia jų. 
Geriausia bus bažnyčiai atiduoti.
Pustrečio šimto. Visa, kas atlieka. 
Pas Krokuvos garbingą vyskupą, 
Kad jis už mano nuodėmes maldautų.

ZBIGNIEVAS 

	Jogailos ironijos įžeistas 
Šviesiausias pone, aš priminti drįsčiau, 
Kad reikalui rimtam mes susirinkom.

JOGAILA 

Taip, reikalas svarbus, sakai teisybę. 
Aš ir manau, kol tik žmogus gyvena -
Vis reikalai ir reikalai jį spaudžia...

ZBIGNIEVAS 

Jei leisi, pasiskubint reikia bylą...

JOGAILA 

Kokią gi bylą? A, žinau. Teisybė. 
Gerai, kad priminei, sūnau. Aš - senas 
Esu, ir rodos man, kad jus visus 
Užauginau ant savo rankų. šiandie 
Malonu atsimint toli jaunystė
Ir jaustis esant tarp vaikų mieliausių, 
Kai rengias jie senelio tėvo teist...

ZBIGNIEVAS 

	vis labiau įsižeisdamas 
Norėčiau aš žinot, kas pirmas dėstys?..

MIKALOJUS 

Čia nėr ko dėstyt daug. Visi mes žinom.

JOGAILA 

Kas dėstys? Vyskupe, tavęs prašyčiau. 
Sakyk teisybę. Kaip danguj yra, 
Tegu taip bus ir žemėj. Vyskupas 
Geriau išmano dalykus dangaus.

ZBIGNIEVAS

	visai supykęs 
Jei pasakas sakys - mums nėr ko veikti., 
Arba pradėt byla svarstyti reikia!

JOGAILA 

Arba seniai aš jau pradėjau, vaike.

TARNOVSKIS 

	gelbėdamas padėtį
Visi mes esam žmonės... Nieks nežino 
Dangaus sprendimo... moteries širdies... 
Karalius mano... reikia karalienės... 
Kalčiausi riteriai... Kieno vaikai?

MIKALOJUS 

Šviesiausia karalienė pavadavo 
Karūnos reikalais karalių. Kaipgi...

STRAŠAS 

Ir riteriai karalių pavadavo 
Šeimynos reikalais...

ZBIGNIEVAS

Nieks neįrodė.

STRAŠAS 

Tik tiems, kurie įrodymų nenori!

MIKALOJUS 

Ar tu stovėjai su žvakę pašal?..

CIOLEKAS 

Klausykite, ką kalba vojevoda!

TARNOVSKIS

	gelbėdamas padėtį
O seserys Ščekockos, kambarinės, 
Bučiuoja kryžių...Sako, pas valdovę
Buvoję riteriai net septyni, 
Jos miegamajam... Vienas kitą keikę... 
Jie mums padėjo gaudyt vienas kitą... 
Štai Hinča pirmas sugriebė Zarembą, 
O patį Hinčą - vyskupas pagavo... 
Aš sumedžiojau Kraską ir Kurovskį... 
Kiti gi trys pabėgo: Koniecpolskis 
Ir broliai Ščekocinskiai, Piotr ir Dobek.

STRAŠAS 

Tarnybos reikalais jie karalienę 
Lankyti teikės miegamajam! Puikiai...

MIKALOJUS 

Be tardymo suimti riterius! 
Nesutinku su šitokia tvarka!

CIOLEKAS 

Sau tardyk sveikas, jei drąsieji vyrai 
Pražuvo be žinios!

STRAŠAS

O kambarinių 
Parodymas? Ar tai dar maža sako?

ZBIGNIEVAS 

O ką gi tu pareikštum, jeigu kas 
Ir tau įkrėstų rykščių, kiek seselės 
Per tardymą abidvi gavo?

STRAŠAS

Niekam 
Neleisiu riterio įžeist garbės, 
Nors ir pats vyskupas kėsintųs!

MIKALOJUS

Šviesiausias pone, argi tai teisybė, 
Kad rykštėm plakė moteris taurias?

CIOLEKAS 
Kokios ten rykštės! Jeigu karstos širdys 
Seselių atviresnės pasidarė -
Tai Viešpačiui garbė. Ir neplakė 
Jų nieks. Padrąsino tiktai.

MIKALOJUS

Karaliau, 
Kaip šitokia mintis ateit galėjo, -
Plakt rykštėm?.. Moteris?.. Ir kaip...

TARNOVSKIS 

Taip Lietuvos didysis kunigaikštis, 
Karaliaus brolis Vytautas norėjo.

MIKALOJUS

O, dar geriau!

TARNOVSKIS

Patsai Šieščenec pylė...

MIKALOJUS 

Perkūnai trenktų devyni! Žiūrėkit!.. 
Jei Lietuvos valdovai rykštėm plakti 
Pradėjo moteris garbingas lenkų, 
Tai ko daugiau dar mes sulaukti galim?!. 
Ar ne verčiau, kad Lietuvos dvaruos 
Žiūrėtų jie savų mergaičių dorą! 
Man gėda net klausyti, kas čia daros!..

TARNOVSKIS
 
	gelbėdamas padėtį 
Pati šviesiausia karalienė prašė, 
Kad Lietuvos valdovas bylą jos 
Greičiau išspręstų... Rašė jam pati.

ZBIGNIEVAS 

Koksai pasijuokimas! Lietuvos 
Valdovas, bylą šią viešai iškėlęs,
Pabaigt ją nori? Karalienę ginti? 
Jis dar labiau išpūsti nori bylą!

CIOLEKAS 

Kas pučia, o kas - ne, bet Krokuvos 
Garbingas vyskupas - pūslių mėgėjas...

ZBIGNIEVAS 

Ką nori vyskupas tuo pasakyti?

CIOLEKAS 

Nedaug. Tiktai, kad mūsų karalienę 
Globojo kunigaikštis Lietuvos... 
Todėl jos vyskupas pakęst negali... 
Todėl jis persekioja ir mane, 
Kad aš didžiuojuosi palankumu 
Šviesiausio kunigaikščio!

ZBIGNIEVAS

Vėl meluoji! 
Kieno tai reikalas šią bylą kelti? 
Kam jis naudingas? Kam? Mums, lenkams? Taip? 
Patiems karalių teršti ir karūną? 
Tai rūpi kunigaikščiui Lietuvos! 
Jei jam pavyks išniekint karalienė, 
Tuomet karališki vaikai nustos 
Į sostą teisių... Kils valstybėj smurtas, 
Kol kitą įpėdinį sostui rinksim... 
To jis ir laukia, trokšdamas seniai 
Sugriaut karūnoje vienybę mūsų -
Ir Lietuvą nuo Lenkijos atplėšt!

MIKALOJUS 

Teisybė, - šmeižtą Vytautas pramanė!

CIOLEKAS 

Tačiau gandai juk Krokuvoj iškilo -

TARNOVSKIS 
Gandai iš ordino atėjo.

ZBIGNIEVAS

Kas gi 
Užsiundė ordiną? Ne Vytautas?

CIOLEKAS 

Gandai iš ordino tuomet atėjo, 
Kai grįžo Heinrich Holt iš Krokuvos, - 
Kryžiuotis, - mergininkas ir vienuolis... 
Dabar dar dūsauja dėl jo Ščekockos. 
Ir vyskupas jį priėmė kaip brolį...

ZBIGNIEVAS 

Galiu prisiekti!

TARNOVSKIS

Vyskupe, nereikia. 
Mes kalbam daug, byla gi - nė iš vietos.

MIKALOJUS 

Per prievartą Ščekockų gauti žodžiai -
Tai plepalai, kuriais tikėt netenka. 
Ir riterio nėra, kurį tikrai
Būt galima įtart dėl karalienės...

STRAŠAS 

Kaip nėr? Net septyni!

ZBIGNIEVAS

Bet, mano ponai, 
Ar galit jūs tiktai įsivaizduoti, 
Kad moteris viena, be savo vyro, 
Septynis dar pašalaičius turėtų? 
Na, du ar trys, sakysim, keturi, -
Tai dar suprasčiau, bet ne septyni!

MIKALOJUS 

Teisybę pasakei: viena - negali.

STRAŠAS 

O seserys Ščekockos? Nepadėjo? 
O riteriai, jei taip jie nekalti, 
Kam bėgo?

CIOLEKAS 

Riteriškas darbas...

MIKALOJUS

Ponai, 
Jei gresia tardymas, kaip seserim, -
Kiekvienas bėgs!

ZBIGNIEVAS

Įrodymų nėra. 
Nėra, kas nuodėmę patsai būt matęs. 
Šviesiausios karalienės įtarimas, 
Gali tikėt, karaliau, - piktas šmeižtas! 
Ją kaltina, kaip matom, tik vieni 
Valdovo Lietuvos slapti tarnai!

STRAŠAS 

Patsai tu šnipas - pataikūnas!

MIKALOJUS

Ponai, 
Garbė karūnos reikalauja baigti...

ZBIGNIEVAS
 
	prarijęs įžeidimą 
Kad būtų sąžinė rami, aš siūlau:
Tegu prisieks bažnyčioj karalienė... 
Altorių šviesą pabučiuos, - parodys, 
Kad nekalta ji. Te drauge su ja
Kitų garbingų moterų prisieks 
Eilė, - karūnos vyrų taurios žmonos, -
Kad karalienė nekalta. Mums to -
Gana! Galėsim baigt garbingai bylą.

MIKALOJUS 

Geresnio išsprendimo ir nereikia!

CIOLEKAS 

Kur gausi moterų, kurios prisiekti 
Sutiktų šitokia tvarka bažnyčioj?

ZBIGNIEVAS 

Imuos aš jų parūpint nors ir šimtą!

MIKALOJUS 

Aš pirmas duosiu savo pačią!

ZBIGNIEVAS

Dėku.

STRAŠAS 

Kaip gali jos prisiekti, jei nematė? 
Jei jos nežino, ir prisieks, kad žino? 
Ko bus verta jų priesaika visa?

CIOLEKAS

O kas, jei priesaika nenusiseks?

TARNOVSKIS 

Šviesus karaliau, leiski man paklausti, 
Kaip pasielgtum... Kaip tuomet darytum, 
Jei įsitikintum, kad karalienė 
Tikrai kalta? Su riteriais įpuolė 
Į didžią nuodėmę?

	Jogaila, visą laikų lyg kalbų klausęs, lyg snaudęs,
lyg mintimis kažkur toli skrajojęs, atrodo, tarytum aiškiai jis tik paskutinį
Tarnovskio klausimą tegirdėjo, atsistoja

JOGAILA

Ką aš daryčiau? 
Tau rūpi? Taigi. Aš tuomet atleisčiau 
Jos kaltę ir jos vaiką sužvejotą 
Palikčiau viešpataut valstybėj Lenkų 
Ant jūsų padrikų galvų! Daugiau 
Aš neturiu ką pasakyt.

	Nori eiti

TARNOVSKIS

Karaliau!
Tu negarbingos motinos paliktum 
Mums sūnų negarbingą?! Dieve, saugok!
 
	Įeina Rumbaudas

V

TIE PATYS; RUMBAUDAS

RUMBAUDAS 

Tebus garbė aukščiausiajam karaliui. 
Garbė tauriems karūnos Lenkų vyrams. 
Šviesiausias kunigaikštis Lietuvos 
Man pavedė pranešt malonei jūsų, 
Kad jis jau pasirengęs. Jūsų laukia -
Svarstys ir spręs šviesiausios karalienės 
Gyvenimo teisybę.