404 Antanas Strazdas "Giesmės svietiškos ir šventos" | Antologija.lt

Antanas Strazdas - Giesmės svietiškos ir šventos

Apie kūrinį Turinys


Prieczastis Mergas

Eia merga su wiedrieleys upien undieniela, 
Ir parwirta slidam ledi smarkiey unt szaniela, 
Hey bieda ku weyksiu, unt pamaczies ku szauksiu. 
Apidauźia saw szanienas niksztierieia kaiu 
Jsigiia nabagiełe wieczna niepakaiu hey bieda &c 
Nieszczieśliwi taw mergieł tika pritikimay, 
Pasibeygie wisi tunczius, wisi ir szakimay, 
Bus iaw tawa zabawiełe par wisas dienełes 
Ganit karwies, aszkasz, kiawłes, ir piłkas awiełes 
A pa śmiercziuy łapietams aźudos par szanu, 
Sakidami, czie kawoiam szimtu metu Pannu.