404 Antanas Strazdas "Giesmės svietiškos ir šventos" | Antologija.lt

Antanas Strazdas - Giesmės svietiškos ir šventos

Apie kūrinį Turinys


Giegużiełe.

Gieguźiele ka kukoi
   Siediedama auksztam medi, 
Ar biedas sawa rakoi,
   Ka teyp smutney łabay giedi? 
Dirwas tawa ag uźartas,
   Donas, niey druskas nie pierki, 
Piewas wisomet nupiautas,
   Kagi tieypo gayley wierki? 
Nars niesiei ani piawni,
   Ani sunkiey pracawai, 
Wienak walgit wisur gawni,
   Kur tik sparnielu uźmai. 
Wisa skaysti, wisa graźi,
   Brungus tawa apriedimas, 
Źidi padabney unt raźi,
   Ba apriedie pac gimimas. 
Atsakie tey Gieguźiełe
   Asz nieapwierkiu biedas mana, 
Bo esmu wałnia pauksztiełe,
   Nieturiu unt sawis Pana. 
Eynu Ziemi, skryndu wieiu,
   Paniu esmu wisa świeta, 
Linksma, sati nars nie sieiu,
   Kur nułekiu ti man wieta. 
Ale unt ium ziuredama,
   Jusu pikta apseima, 
Giedu wisoment werkdama,
   Gailista mań didi ima, 
Kadiel terp iums tunkias zwadas
   Nars razumni eset źmanies, 
Ustawicznas barnies, zdradas,
   Nie turiet terb saw małanies. 
Asz iums takiu dodu radu
   Giwenkit kayp mes pauksztieley, 
Nie bus terp iums źiednu zdradu,
   Prapułs wisi nieprieteley.