404 Antanas Strazdas | Antologija.lt
Autorius : Antanas Strazdas

Antanas Strazdas - poetas, kunigas, žmonių atsiminime išlikęs maloniniu Strazdelio vardu. Tikrų A.Strazdo biografinių duomenų yra nedaug, todėl jis tapo "legendiniu" asmeniu.

A.Strazdas gimė 1763m. Astravo ar Kriūgiškio kaime, Zarasų apskrityje, baudžiauninkų šeimoje. Jis mokėsi Krėslavos kunigų seminarijoje, iš ten persikėlė į Varnius, kur buvo įšventintas į kunigus.

Nuo 1790 m. jis kunigavo įvairiose Rytų Aukštaitijos parapijose. A. Strazdas ne visada laikydavosi dvasininkų luomo nuostatų, dėl to katalikų bažnyčios vyresnybės buvo nemėgstamas ir visaip persekiojamas. 1818m. Lietuvos evangelikų reformatų sinodas apskundė A. Strazdą konsistorijai už eilėraštį "Pagrabas Palšio", įdėtą į jo rinkinį. Poetas buvo priverstas aiškintis. Jo 1819m. parašytas pasiaiškinimas-vienintelis autentiškas dokumentas, kuriame pats poetas įkvėptai prabyla apie savo pašaukimą, apie literatūros vaidmenį žmogaus gyvenime.

1828m. A.Strazdas pateko į Pažaislio vienuolyną. 1829m. savavališkai pasišalinęs, A.Strazdas grįžo į Kamajus (Rokiškio apskr.), kur jam buvo leista eiti kunigo pareigas 1930m. 1833m. po ilgos ligos A.Starzdas mirė.

Strazdui gyvam esant tebuvo išleistas tik vienas jo poezijos rinkinėlis ("Giesmės svietiškos ir šventos"), kuriame išspausdinti 9 poeto eilėraščiai. Antro poezijos rinkinio, kurį A.Strazdas buvo parengęs spaudai, nepavyko išleisti dėl cenzūros daromų kliūčių. A.Strazdo dainos, kad ir neišspausdintos, plačiai prigijo liaudyje ir nežuvo. Geriausieji A.Strazdo eilėraščiai meninės išraiškos atžvilgiu artimi laudies dainoms. Poetas rašė ir lenkų kalba.

Antanas Strazdas kūrinių sąrašas