404 Paulius Širvys "Tiesiu tolimas rankas" | Antologija.lt

Paulius Širvys - Tiesiu tolimas rankas

Apie kūrinį Turinys


Tave iš amžių nešėm 

1. Ant mūšių kelio

Siūbuoja ąžuolėliai 
Tarp vėtrų keturių. 
Darželiuos gęsta gėles 
Nuo ašarų sūrių.

Sesulėm gaila rūtų. 
Brolelių dar gailiau. 
Oi, varė juos rekrutuos 
Ir varė dar toliau.

Linguok, motule, vygę, -
Kiti siūbuos balne -
O mes išjojam žygin. 
Gal grįšime? 
Gal ne?

Gimei ant mūšių kelio 
Gaisravietėj karų. 
Supai vaikų lopšelį 
Tarp ūžiančių audrų.

Tave iš amžių nešėm 
Ant žibančių kardų
Istorijon įrašėm 
Gražiausiuoju vardu.

Kiek mūsų kaulų guli 
Visų kraštų laukuos. 
Nei sesė nei motulė 
Neras, nesurokuos.

Užaugs kiti galingi.
Ir juos pašauks kova.
Kol tu linguosi lingę 
Nežūsi, Lietuva.

2. Languos paskendę akys

Neverkit, sesės,
Vienos likę
Akim paskendusiom
Languos.
Ir man
Gegužis šešiolikis
Ne plieno dalgį
Iškukuos.

Kažkur "Variage" 
Tėvas dingo. 
Iš marių 
Atplaukė žinia. 
Lingavo bangos -
Lingu lingu -
Lingavo motina 
Mane.

Balnuos lingavo 
Mano broliai 
Su raudonaisiais 
Ir baltais. 
Kiti -
Su lenkais 
Vilnių puolė 
Kardais 
Į saulę iškeltais.

Iš mūšio
Lėkė jie į mūšį 
Žydriom pakalnėm 
Ir kalnais. 
O raudą
Smaugdavo motušė 
Jų galvas 
Glosčiusiais 
Delnais.

Per Volgą, Doną, 
Nei per Vyslą 
Jie neparjos 
Jau atgalios. 
Kur gėrė žemė 
Juos iš gyslų - 
Kapai brolelių 
Ten žaliuos.

Neverkit, sesės,
Vienos likę
Akim paskendusiom
Languos.
Ir man gegužis
Šešiolikis
Ne plieno dalgį
Iškukuos.

Lingavo girios -
Lingu lingu. 
Lingavo motina 
Mane. 
Prie vartų
Žirgas jau sužvingo. 
Dabar linguosiu 
Aš balne.


3. Balti keliai

Balti keliai, -
Kaip drobės.
Kurį čia pasirinkus?
Visi ateiviai
Grobia.
Visur gaisrai
Aplinkui.

Už girių
Trinksi šūviai.
Ir vėl,
Ir vėl skriaudėjai.
Už ką,
Už ką, lietuvi,
Tu narsią galvą
Dėjai?

Žaibavo tavo kirčiai
Siaubingoms
Ordoms chanų.
Žvelgei
Akysna mirčiai
Niūriuos veiduos
Germanų.

Tu gynei
Aukso sostus
Savus
Ir svetimuosius.
Grįžai
Randuotais
Skruostais
Pro gimto kelio
Uosį.

Radai
Tą pačių skriaudą
Ir ašarėlę
Graudžią:
Sesulės brolių 
Rauda, 
Ploniau
Drobulę audžiau.


4. Žegnok, močiut

Žegnok, močiut, 
Nėra ko gaišti. 
Galbūt, aplenks 
Tada kulka?.. 
Rankovėn sek 
Raudoną raištį 
Mane lingavusia 
Ranka.

Čia eina
Kaizerio žudikai,
Čia dvaro, caro
Kraugeriai.
O mums
Ant pliko lauko
Liko
Vien tik dangus
Ir vyturiai.

Neverkit, sesės,
Vienos likę
Akim paskendusiom
Languos.
Jau man
Gegužis šešiolikis
Kapus
Ar laisvę
Iškukuos.


5. Rūdyk, tėvų dalgeli

Ant kelio 
Vyrai renkas:
- Jei mirt, -
Už laisvę mirti!
Drąsiau,
Pūslėtos rankos!
Užkurkim 
Ponams pirtį!

Linguok, motule,
Vygę -
Rūdyk,
Tėvų dalgeli! 
Išjojam 
Jojam žygin 
Kapot vargų 
Vargelių.

Sarti žirgeliai
Ristūs
Kanopom
Ugnį skelia.
Ir kas,
O kas išdrįstų
Narsiems
Pastoti kelią?

Krauju
Aušra aptiškus. 
Pirmyn,
Kardai rūdyja! 
Mus veda 
Draugas Tiškus -
Ne velnio 
Mes nebijom!


6. Gyvuoki, nemirtinga

Liepsnoja, 
Dega dvaras.
Liepsnoja? 
Ir tegu! 
Savi artojus 
Varo 
Ir šaudo 
Tarp vagų.

Ant lingės -
Lingu lingu -
Palinkusi galva.
Linguoja 
Beržo lingę 
Našlaitė Lietuva.

Mes ją
Kaip saulę
Nešėm
Ant žibančių
Kardų.
Istorijon įrašėm
Gražiausiuoju
Vardu.

Išėjom
Vyža vyžon
Į mūšį Daugavos. 
Išėjom
Ir negrįžom...
Kiti kovas
Kovos.

Kardais
Didžiūnus kirtę, 
Nesimeldėm 
Klūpom. 
Sutikom 
Narsūs mirtį 
Krūtinėm 
Atlapom - - -

Ant linges -
Lingu lingu -
Palinkusi galva... 
Gyvuoki, 
Nemirtinga,
Motule Lietuva.