404 Bernardas Brazdžionis | Antologija.lt
Autorius : Bernardas Brazdžionis

Slapyvardžiai: Vytė Nemunėlis, J.Brazaitis, J.Steibekis, B.Nardis Brazdžionis, Jaunasis Vaidevutis.

Bernardas Brazdžionis - vienas pačių iškiliausių nepriklausomybės metais susiformavusių poetų, lietuvių literatūros klasikas. Tai vienas iš nedaugelio lietuvių rašytojų, igijusių ne vien literatūrinį statusą: jis tapo istorine figūra, simbolizuojančia lietuvių kultūros atsparumą ir pasipriešinimo dvasią negandų metais.

B.Brazdžionis gimė 1907m. vasario 2d. Steibekėlių kaime netoli Pumpėnų, Biržų apskrityje. 1908m. šeima emigravo į JAV, bet 1914m. vėl grįžo į Lietuvą. Pradžios mokyklą B.Brazdžionis lankė Žadeikiuose ir Pasvalyje. 1921-1929m. mokėsi Biržų gimnazijoje. Nuo 1924m. B.Brazdžionis pradėjo rašyti ir spausdinti savo eilėraščius. 1929-1934m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, taip pat pedagogiką Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Humanitarinių mokslų fakultete. Čia B.Brazdžioniui atsivėrė plati dirva literatūriniam darbui ir interesams. Jis dalyvavo studentų ateitininkų "Šatrijos" meno draugijoje, studentų humanitarų draugijos literatūros sekcijoje, kuriai 1931m. vadovavo. 1933m. redagavo laikraštį Lietuvos studentas. Baigęs universitetą, B.Brazdžionis dėstė lietuvių kalbą įvairiuose kursuose ir mokyklose, 1937-1939m. dirbo "Sakalo" leidykloje Kaune, o 1940 - 1944m. buvo Maironio literatūros muziejaus kuratorius. Jis redagavo daugelį visuomeninių ir literatūrinių žurnalų - Ateities spinduliai (1932-1940), Pradalgės (1934-1935), Dienovidis (1938-1939), skelbė kritikos straipsnius ir knygų recenzijas, išleido vaikams skirtas poezijos knygas. B.Brazdžionio rinkinys Ženklai ir stebuklai (1936) pelnė "Sakalo" leidyklos premiją, o Kunigaikščių miestas (1939) Valstybinę literatūros premiją.

1944m. B.Brazdžionis pasitraukė į Vakarus. 1944-1949m. poetas gyveno Ravensburge (Vokietijoje), dalyvavo lietuvių tremtinių kultūriniame gyvenime, išleido poezijos rinkinių. 1949m. B.Brazdžionis persikėlė į JAV. Kurį laiką gyveno Bostone, dirbo Lietuvių enciklopedijos visuotinės literatūros skyriaus redaktoriumi ir linotipininku. Persikėlęs iš Bostono į Los Angeles, 1955-1972m. redagavo žurnalą Lietuvių dienos. Amerikoje B.Brazdžionis išleido daug poezijos rinkinių.

Bernardas Brazdžionis kūrinių sąrašas