404 Algimantas Mackus | Antologija.lt
Autorius : Algimantas Mackus

Pasirašinėjo: A.Audrius, Algimantas Pagėgis.

Algimantas Viktoras Mackus gimė 1932m. vasario 11d. Pagėgiuose, pašto tarnautojo šeimoje. Čia A.Mackus pradėjo lankyti pradžios mokyklą. Pagėgiuose šeima gyveno iki 1939m. kovo 22d., kol visą Klaipėdos kraštą okupavo vokiečiai. Po to gyveno Tauragėje, Vilkaviškyje, Vilniuje. A.Mackus Vilniuje baigė pradžios mokyklą. 1944m. Mackai pasitraukė į Rytų Prūsiją. Gyveno pabėgėlių stovyklose Karaliaučiuje, Berlyne, Bavarijoje, Würzburge, Schweifurte, Schwäbisch Gmünde. A.Mackus mokėsi stovyklinėse lietuvių gimnazijose Würzburge, Schweifurte, baigė - Schwäbisch Gmünde. 1949m. pavasarį šeima emigravo į JAV, apsigyveno pas gimines Cicerro mieste prie Čikagos.

A.Mackus kurį laiką dirbo darbininku. Bendravo su išeivijos lietuviais inteligentais, aktyviai įsijungė į kultūrinę veiklą. 1950m. išėjo pirmasis A.Mackaus eilėraščių rinkinėlis Elegijos. 1954m. pradėjo bendradarbiauti literatūrinėje radijo valandėlėje "Pelkių Žiburėlis", tapo jos redaktoriumi. 1957-1958m. studijavo rusų kalbą ir literatūrą, psichologiją Roosevelto universitete. 1957m. A.Mackus pradėjo dirbti "Margučio" radijo pranešėju, aktyviai dalyvavo liberaliųjų akademinių organizacijų (Šviesa, Santara) veikloje. Didžiausias A.Mackaus rūpestis buvo suorganizuoti fondą, kuris leistų kūrybingiausių rašytojų knygas.

1961m. A.Mackus tapo "Margučio" radijo valandėlių ir žurnalo redaktoriumi. Daug dėmesio skyrė teatro reikalams.

Žuvo automobilio avarijoje 1964m. gruodžio 28d. Čikagoje.

Algimantas Mackus kūrinių sąrašas