404 Jonas Gaidamavičius : Naujas laikraštis ("Varpas") | Apie kūrinį | Antologija.lt
Apie kūrinį: Jonas Gaidamavičius - Naujas laikraštis ("Varpas")


"Varpas" - vienas iš spaudos draudimo metais ilgiausiai (1889-1905m.) ėjęs literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis.

"Aušrai" sustojus, buvo jaučiamas lietuviško laikraščio trūkumas. Varšuvos lietuvių draugijoje "Lietuva" buvo svarstoma, ar "Aušrą" atgaivinti, ar leisti naują laikraštį. Naujo laikraščio iniciatoriai buvo draugijos nariai V.Kudirka, J.Gaidamavičius, J.Adomaitis-Šernas ir kiti. Kurį laiką J.Gaidamavičius buvo laikraščio redaktoriumi, pirmajam "Varpo" numeriui parašė įžanginį straipsnį "Naujas laikraštis". "Varpe" iš viso bendradarbiavo apie 150 pasaulietiškų inteligentų.

"Varpas" buvo tarytum, "Aušros" aukštesnės pakopos tęsinys. "Aušros" pradėtieji kelti principai - tautos savarankiškumo, demokratizmo, piliečių laisvių - dar nebuvo joje įgavę aiškių, visiems suprantamų formų. "Varpas" tuos principus išplėtė, išryškino ir svarbiausia, atrėmė į konkrečius, gyvenimiškus pagrindus, susiedamas tautinės kultūros klausimus su ekonominiais reikalais. "Varpas" stojo į griežtą opoziciją rusų politikai Lietuvoje, drąsiai kėlė valdžios daromas lietuviams skriaudas, smerkė priespaudos ir rusinimo politiką.