404 Dionizas Poška : Mužikas Žemaičių ir Lietuvos | Apie kūrinį | Antologija.lt
Apie kūrinį: Dionizas Poška - Mužikas Žemaičių ir Lietuvos


Vertingiausias D.Poškos kūrinys yra "Mužikas Žemaičių ir Lietuvos". Jis parašytas sekant nežinomo lenkų rašytojo poema "Chłop polski" (Lenkų valstietis), tačiau dėl žymių turinio papildymų ir formos pakeitimų laikomas originaliu poeto kūriniu. Spėjama, kad "Mužikas…" parašytas 1815 - 1825m. Pirmą kartą šiek tiek pakeistas buvo išspausdintas "Aušroje" (1886 Nr1). 1947m. paskelbtas autentiškas kūrinio tekstas.

"Mužiko…" struktūros pagrindas yra socialinė antitezė. Viena vertus, čia išaukštinamas baudžiauninkas kaip visų pasaulio materialinių ir dvasinių bei kultūrinių vertybių kūrėjas; o kita vertus, parodomas skurdus, vergiškas baudžiauninko gyvenimas, jo visiškas beteisiškumas. Šia antiteze pagrįsta visa kūrinio vaizdų sistema. "Mužikas…" yra vienas ryškiausių šviečiamojo klasicizmo krypties kūrinių lietuvių literatūroje. Švietėjiškos (fiziokratinės) idėjos jame išreikštos klasicistiniu stiliumi - patetišku aleksandrinu su gausiais sintaksiniais periodais, polisindetoniniais ir anaforiniais žodžių junginiais, tikroviškais, bet kartu suintensyvintais bei suhiperbolizuotais vaizdais.