404 Kazys Boruta | Antologija.lt
Autorius : Kazys Boruta

Pasirašinėjo: A.Vandra, Antanas Avižienius, Anupras Paketuris, E.Erika, E.Linonis, El.Vėtra, K.A.Apuokas, K.Aruta, K. Linonis, L. Vailila, Petras Povilionis, V. Vaja, V.Vandra, Vincas Dovinė ir kt.

Kazys Boruta - maištingos dvasinės prigimties kūrėjas, antikonformistas gyvenime ir kūryboje. Ekspresionistinio, energingos intonacijos eilėraščio tipo, novatoriškų folklorinių romanų kūrėjas. Lietuvių pasakų eiliuotojas, kelionių bei humoristinių kūrinių autorius.

K.Boruta gimė 1905m. sausio 6d. Kūlokų kaime, Marijampolės apskrityje. Mokėsi Liudvinavo pradžios mokykloje. I pasaulinio karo metais gyveno Maskvoje, mokėsi gimnazijoje. 1918m. grįžo į Lietuvą. Mokslą tęsė Marijampolės "Žiburio" gimnazijoje, nuo 1920m. Marijampolės Mokytojų seminarijoje. Čia aktyviai dalyvavo aušrininkų veikloje. Už dalyvavimą Gegužės pirmosios demonstracijose, 1924m. K.Boruta iš seminarijos buvo pašalintas. Egzaminus išlaikė eksternu. 1924 - 1926m. Lietuvos universiteto Humanitarinių Mokslų fakultete studijavo lietuvių kalbą, literatūrą ir istoriją. Už politinę veiklą socialistinio jaunimo ir darbininkų organizacijose, už opoziciją valdžiai, buvo priverstas emigruoti į užsienį. 1926m. išvyko į Austriją ir įstojo į Vienos universitetą. Studijavo literatūrą, filosofiją ir istoriją. 1927m. vasarą atostogų Lietuvoje metu, buvo suimtas ir paleistas su sąlyga, kad išvyks iš Lietuvos. Tada K.Boruta kurį laiką gyveno Rygoje, nuo 1928m. vėl tęsė studijas Vienoje. 1931m. K.Boruta grįžo į Lietuvą. Už nelegalią politinę veiklą 1933m. buvo suimtas ir nuteistas 4 metams sunkiųjų darbų kalėjimo. Lietuvių Rašytojų draugijos pastangomis 1935m. K.Boruta buvo amnestuotas.

1941m. K.Boruta pradėjo dirbti Mokslų akademijoje, buvo paskirtas Literatūros muziejaus vedėju. Vokiečių okupacijos metu dirbo Lietuvių literatūros institute. Nors K.Boruta ir buvo socialistinių pažiūrų, bet buvo kritiškas naujos santvarkos atžvilgiu. 1946m. buvo suimtas, nuteistas už antisovietinę veiklą ir ištremtas į Sibirą. Tik 1949m. jis buvo amnestuotas, turėjo viešai išpažinti savo tariamas ideologines klaidas. Grįžęs į Vilnių, daugiausia atsidėjo vertimams ir kūrybai. 1965m. K.Borutai buvo suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.

Rašytojas mirė 1965m. kovo 9d. Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse.

Kazys Boruta kūrinių sąrašas