404 Henrikas Nagys | Antologija.lt
Autorius : Henrikas Nagys

Pasirašinėjo: Jonas Vakaris, Vytautas Statkus

Henrikas Nagys gimė 1920m. spalio 12d. Mažeikiuose. Mokėsi Kėdainių gimnazijoje. 1940m. įstojo į Kauno universitetą studijuoti architektūrą. Prasidėjus karui ir vokiečių okupacijai, tęsė studijas atgimusiame Kauno Vytauto Didžiojo universitete lituanistiką ir germanistiką ir meno istoriją. 1944m. pasitraukė į Vakarus. 1945-1947m. studijavo Insbruko (Innsbruck) universitete germanistiką ir meno istoriją. Studijas tęsė 1947-1948m. Freiburgo universitete, lygiagrečiai studijuodamas ir dėstydamas Taikomosios dailės institute. 1948-1949m. grįžęs į Insbruką, studijas baigė filologijos daktaro laipsniu.

1949m. H.Nagys persikėlė į Kanadą, į Monrealį. Dirbo fabrikuose, dėstė universitete, vedė aukštesniuosius lituanistikos kursus, mokytojavo vidurinėje mokykloje. 1952-1959m. dirbo Literatūros lankų redakcijoje ir buvo savaitraščio Nepriklausoma Lietuva redaktorius.

H.Nagys mirė 1996m.

Henrikas Nagys kūrinių sąrašas