404 Martynas Mažvydas : KNYGELĖS PAČIOS BYLO LIETUVININKUMP IR ŽEMAIČIUMP | Apie kūrinį | Antologija.lt
Apie kūrinį: Martynas Mažvydas - KNYGELĖS PAČIOS BYLO LIETUVININKUMP IR ŽEMAIČIUMP


M.Mažvydas parengė ir 1547m. išleido pirmąją lietuvišką knygą "Katekizmą" ("Catechismusa Prasty Szadei…"), kuri padarė pradžią raštijai ir spaudai lietuvių kalba.

"Katekizmo" turinį sudaro: eiliuota lotyniška dedikacija "Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei", dvi prakalbos - lotyniška (prozinė) ir lietuviška (eiliuota), elementorius, katekizmas, giesmynas. Eiliuota lietuviškoji prakalba "Knygelės pačios bylo lietuvininkump ir žemaičiump" yra pirmas originalus lietuviškas eilėraštis. Jame (3 - 19 eilutėse) įrašytas akrostichas: Martinvs Masvidivs, patvirtinantis autorystę.

Prakalba atskleidžia autoriaus pažiūras ir siekimus - jo pastangas šviesti bei kultūrinti žmones, kovoti su pagonybės liekanomis, įtvirtinti protestantų tikėjimą. Ji pasižymi retoriniu stiliumi ir yra ryškiausias sintaksinės-intonacinės eilėdaros pavyzdys lietuvių literatūroje.